Järjestyssäännöt ja pelisäännöt

Näitä järjestyssääntöjä käytetään Raaseporin peruskouluissa tarkoituksena edistää kouluyhteisön sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä rauhallisen oppimisympäristön ylläpitämistä.


● Tulen ajoissa oppitunneille tarvitsemani kirjat ja varustus mukanani ja kotitehtävät tehtyinä. Noudatan opettajan ohjeita oppitunnin aikana ja annan muille työrauhan.
● Käytän asiallista kieltä, otan toiset huomioon ja käyttäydyn hyvin oppitunneilla, ruokalassa ja välitunneilla.
● Noudatan opettajien ja muun kouluhenkilökunnan ohjeita ja kehotuksia koulussa.
● Pidän paikat siisteinä enkä ota tai vahingoita koulun tai toisten omaisuutta.
● Minulla on mukanani vain koulutyössä tarvitsemiani esineitä ja tavaroita.
● Käytän puhelinta ja muita elektronisia laitteita oppitunnilla vain koulutehtävien tekemiseen.
● Pysyttelen koulupäivän ajan koulun alueella.
● Jätän polkupyöräni/moponi niille varatuille paikoille.
● Kutsun paikalle opettajan tai koulun muun aikuisen, jos tapahtuu onnettomuus tai joku on vaarassa tai jotakuta kohdellaan huonosti.


Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana ja toiminnassa, joka järjestetään koulussa. Säännöt pohjautuvat Perusopetuslakiin. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rikkomuksista opettaja tai rehtori voi soveltaa lain määrittelemiä kurinpitotoimia.

Kasvatuskeskustelun menettelytavat:

 1. kasvatuskeskustelu
  ● Kasvatuskeskustelun käyvät oppilas ja rikkeen/laiminlyönnin havainnut opettaja, vaihtoehtoisesti luokanopettaja/-valvoja.
  ● Keskustelun aikana sovitaan toimista käytöksen parantamiseksi.
  ● Oppilas (tai opettaja) soittaa huoltajalle ja kertoo kasvatuskeskustelun syistä.
  ● Keskustelu ja sovitut asiat kirjataan Wilmaan.
 2. kasvatuskeskustelu
  ● Kasvatuskeskustelun käyvät oppilas ja rikkeen/laiminlyönnin havainnut opettaja, vaihtoehtoisesti luokanopettaja/-valvoja.
  ● Keskustelun aikana käydään läpi edellinen kasvatuskeskustelu ja mitä silloin
  sovittiin. Tehdään uusi sopimus ja sovitaan seurannasta.
  ● Oppilas soittaa huoltajalle ja kertoo kasvatuskeskustelun syistä. Opettaja
  aloittaa ja lopettaa puhelun.
  ● Keskustelu ja sovitut asiat kirjataan Wilmaan.
 3. kasvatuskeskustelu
  ● Kasvatuskeskustelun käyvät oppilas, luokanopettaja/-valvoja, rehtori/vararehtori ja oppilaan huoltaja.
  ● Käytettävissä on rikkeen/laiminlyönnin havainneen opettajan kirjallinen selvitys
  tapahtuneesta.
  ● Kasvatuskeskustelun tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään käytöksen
  muutoksen välttämättömyys.
  ● Tarvittaessa oppilas ohjataan oppilashuollon palveluiden piiriin.
  ● Keskustelu ja sovitut asiat kirjataan Wilmaan
  Mikäli oppilaan ei-toivottu käytös jatkuu edelleen, määrätään hänet jälki-istuntoon tai
  annetaan kurinpitorangaistus

Jotta kouluarki sujuisi sopuisasti, oppilaskunta on laatinut kouluun viihtyvyyssäännöt: 

 1. Käyttäydyn asiallisesti
 2. Otan muut huomioon
 3. Kunnioitan ja arvostan muita (en kiusaa)
 4. Annan muille työrauhan
 5. Pidän paikat siistinä
 6. Noudatan koulun aikatauluja
 7. Olen kohtelias
 8. Kunnioitan yhteistä- sekä muiden oppilaiden omaisuutta
 9. Kerron epäasiallisesta käyttäytymisestä aikuiselle
 10. En käytä päihteitä
 11. Käytän asiallista kieltä

Opettajat lisäsivät vielä omat sääntönsä: 

 1. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä, klo 9-15, jolloin oppilaan odotetaan noudattavan hyvän käytöksen ja vastuullisen opiskelun pelisääntöjä.
 2. Oppilas saapuu oppitunneille ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan.
 3. Muistamme, että kaikilla on oikeus työrauhaan oppitunneilla.
 4. Koulualueelta (koulun tontti) saa kouluaikana poistua vain opettajan tai rehtorin antamalla luvalla kouluasioissa
 5. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen puututaan aina.
 6. Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja.
 7. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai varomattomuuttaan aiheuttamansa vahingon.
 8. Huoltaja ilmoittaa sairastapauksista tai antaa muun selvityksen oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle.
 9. Koulussa noudatetaan päihde- ja tupakkalainsäädäntöä sekä järjestyslakia. Päihteidenkäyttöön puututaan aina.

Ja tässä vielä perusasiat lakitekstin muodossa:

Perusopetuslain 628/1998 mukaan:

 • oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaiseen opetukseen (§26)
 • oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (§26 ja §45)
 • oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapaata (§35)
 • opetuksen järjestäjän on ilmoitettava oppilaan poissaolot huoltajalle (§26)
 • opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (§29)
 • opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta (§30)
 • oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (§35, §36, §36a-c)