Jopo-luokka

20150813_104636 Valoa tunnelin päässä.

Raaseporin joustava perusopetus järjestetään kymppiluokan yhteydessä Karjaan keskustassa osoitteessa on Nils Grabbenkatu 5, 3. kerros. Ryhmän koko on max. 10 oppilasta. Lukuvuonna 2017-18 jopolaisia ryhmässä on 4. Opettajana toimii Laura Meretniemi-Peltola.

Jopo-luokka on tarkoitettu oppilaille

 • jotka ovat vaarassa jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta
 • joilla on ollut paljon poissaoloja ja heikko koulumotivaatio
 • jotka ovat vaarassa syrjäytyä syystä tai toisesta
 • jotka hyötyvät toiminnallisista menetelmistä ja työpaikkaopiskelusta
 • joilla on kykyä sitoutua JOPO-toimintaan

Tavoitteena on, että opiskelija

 • saa peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta
 • löytää positiivisen asenteen elämää ja opiskelua kohtaan
 • oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittää itsetuntemustaan
 • oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja tekemään realistisia suunnitelmia
 • oppii hankkimaan opinnoissa, yhteiskunnassa ja muussa elämässä tarvittavia tietoja, käyttäen hyväksi tieto- ja viestintäteknologiaa

OPETUSSUUNNITELMA

Opiskelussa noudatetaan yleistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, opetusjärjestelyjen ollessa joustavia ja yksilöllisiä. Pedagogisena tausta-ajatuksena on aktivoivalla opetuksella aktiivisia oppijoita. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana (itsenäinen tiedonhankinta ja muokkaus), jolloin hänellä on mahdollisuus oppia juuri itselleen sopivalla tavalla. Opettaja ohjaa ja tukee oppimista eli toimii ikään kuin oppimisen konsulttina. Oppimisen painopiste on monipuolisessa oppimisprosessissa (oppia saa miten haluaa ja missä haluaa) ja arvioinnin painopiste prosessin aikana tehdyssä työssä (jatkuva arviointi).

Opiskelu jakaantuu viiteen jaksoon, jossa vuorottelevat lähiopetus ja työpaikkaopiskelu. Lähiopiskelujaksolla opiskellaan luokassa sekä muissa oppimisympäristöissä kuten esimerkiksi vierailukäynneillä yrityksissä ja julkisissa toimitiloissa tai suoritetaan kaupunkitehtäviä (esim. Kelassa asiointi ja ruotsinkielen salakuuntelutehtävä).

Kaikkia oppiaineita voi suorittaa myös työpaikkajaksoilla (vähintään 3 x 30h, yhden valinnaisaineen vuosittainen tuntimäärä).  Työelämätaidot on jopolaisten oma valinnaisaine, josta saa arvosanan päättötodistukseen. Arvosanaan vaikuttaa työnantajan antama arviointi työntekijästä sekä työssäoppimistehtävien suorittaminen. Työpaikat haetaan pääasiassa itse.  Työssäoppimisen aikataulu suunnitellaan yhdessä työpaikan kanssa. Työpaikoilla opiskelu tukee oppilasta hänen valitessaan itselleen jatko-opiskelupaikkaa ja parhaimmillaan motivaatio koulunkäyntiä kohtaan kasvaa kun tulevaisuuden tavoitteet selkiytyvät. 

Opiskeluun kuuluu myös koulutuskokeiluja, jolloin oppilaat tutustuvat haluamiinsa jatko-opiskeluvaihtoehtoihin eri oppilaitoksissa. Tavoitteena on löytää oikea polku hyvissä ajoin ennen yhteishakua. 

KURSSIT

Lukuvuoden oppiaines on jaettu kursseihin. Oppilaat etenevät joko yhteisen tai oman suunnitelman mukaan kursseja suorittaen. Kurssien tehtävät on jaettu kolmeen tasoon. Hyväksyttyyn kurssiin vaaditaan vähintään perustason tehtävien suorittaminen tavalla tai toisella dokumentoituna. Kursseja voi suorittaa joko yksitellen tai pakettina .

Perustason (arvosana 5-6) tehtävät ovat yksinkertaisia ja selkeitä. Niitä tehdään yhdessä aamuisin. HUOM!  Kaikki AI, MA, RU, EN kurssit tulee suoritettua vähintään perustason mukaisesti kun osallistuu aamutunneille ja tekee siellä pyydetyt tehtävät. Matematiikassa perustason suorittamiseen riittää vaadittujen tehtävien laskeminen.    

Keskitason (arvosana 7-8) tehtävissä vaaditaan jo laajempaa perehtymistä asiaan ja vastauksissa kiinnitetään enemmän huomiota sekä kieliasuun että omaan pohdintaan. Keskitasolla suoritetaan koe, joka antaa mahdollisuuden nousta myös mestaritasolle.

Mestaritason (arvosana 9-10) tehtävät tarjoavat oppilaille lisähaastetta ja vastauksissa tulee näkyä vahvasti oppilaan oma pohdinta perusteluineen.

Opettaja ohjaa oppilaiden työskentelyä, auttaa tarvittaessa ja tukee oppimisprosessia.

Oppilas arvioi jatkuvasti omaa osaamistaan ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

 

ESIMERKKI KURSSIRAPORTISTA JA KIELISALKUN OHJEISTUS

KURSSIRAPORTTI – äidinkieli / kirjallisuushistoria

KESKEISET SISÄLLÖT

 • suullinen kansanperinne
 • Kalevala
 • Agricola, Aleksis Kivi
 • kirjallisuuden aikakaudet: romantiikka, realismi, modernismi

KURSSIN TAVOITTEET

 • Oppilas ymmärtää mitä suullinen kansanperinne tarkoittaa.
 • Oppilas tietää Kalevalan syntyhistorian ja tuntee juonen pääpiirteittäin.
 • Oppilas ymmärtää Agricolan merkityksen kielemme kehityksessä.
 • Oppilas osaa kertoa romantiikan, realismin ja modernismin aikakausien piirteitä, tunnistaa niitä eri teksteistä ja tietää aikakausien kirjailijoita.

TEHTÄVÄT  (väritä kuinka monta olet tehnyt)

perustaso (5-6)

tehtävät 1-5

 • muista, ymmärrä
keskitaso (7-8)

tehtävät 6-10

 • sovella, analysoi
mestaritaso (9-10)

tehtävät 11-15

 • luo, arvioi
 1. Mitä tarkoitetaan suullisella kansanperinteellä?
 2. Mikä on Kalevala?
 3. Kuka oli Agricola?
 4. Kuka oli Aleksis Kivi?
 5. Kerro pääpiirteet romantiikan, realismin ja modernismin aikakaudesta.

6. Kirjoita pieni tiivistelmä aiheesta “Suullinen kansanperinne Suomessa”. Kuka, missä, miten, milloin?

7. Tee juonitiivistelmä (200 sanaa) Kalevalasta.

8. Kirjoita lyhyesti Agricolan ja Kiven elämäntarinat (synty, lapsuus, opiskeluaika, päätyöt).

9. Tee käsitekartta kirjallisuuden aikakausista.

10.Vertaa nykyistä ja Agricolan aikaista kieltä toisiinsa. Mitä eroja / yhteneväisyyksiä huomaat?

 1. Kirjoita oma esimerkki suullisesta kansanperinteestä (kalevalamittainen runo, loitsu, urbaanilegenda, sananlasku tms.).
 2. Valitse joku Kalevalan henkilö ja kirjoita hänestä henkilökuvaus minä-muodossa.
 3. Kuvaile nykyistä elämääsi romantiikan aikakauteen sopivalla tyylillä.
 4. Mitä tarkoittaa symbolismi? Kirjoita edellisen tehtävän teksti käyttäen mahdollisimman paljon symboleja.
 5. Tutustu johonkin modernin taiteen teokseen (runo, maalaus, musiikkikappale) ja kirjoita siitä arvostelu.

PROJEKTITYÖ – syventävä osio

aihe: ___kirjailija- tai aikakausiesittely ___

toteutustapa: suullinen/ kirjallinen / ipad/ muu, mikä_________

deadline: _________

työ palautettu: _________

ARVIOINTI – Kurssin arviointiin vaikuttavia asioita on:

 1. läsnäolo ja aktiivisuus
 2. tekemisen näyttö – tehtävien vastaukset, oppimispäiväkirja, äänitteet tai muut taltioinnit
 3. itsearviointi
 4. arviointikeskustelu

KIELISALKKU

Työkansioon ( voi olla padilla tai kirjoitettuna kansiossa) kokoat kaiken, mitä olet saanut aikaan kielten opiskelussa. Siihen saattaa sisältyä

 • kirjoitettuja tekstisivuja, ääni- ja videotallenteita
 • päivityksiä kaikesta kielen kanssa toimimisesta (sarjat, elokuvat, lukemiset, puhumiset)
 • tehdyt tehtävämonisteet

Voit koska tahansa sijoittaa siihen uutta ja ottaa pois vanhaa. Näin seuraat ja arvioit itse kehittymistäsi

Salkkuun koottavat aihealueet ovat:  

 • ostoksilla (vaatteet, ruoka, tekniikka tms.)
 • kavereiden kanssa (tunnesanasto, harrastussanasto tms.)
 • matkalla (nähtävyydet,tapakulttuuri, opastukset, matkavinkit, matkapäiväkirjat tms.)
 • lääkärillä (ruumiinosat, sairaudet, olotilat)
 • tulevaisuus (sinun, koulun, Suomen, maailman..)
 • esittele tapahtuma, jossa olet ollut tai haluaisit olla
 • esittele elokuva ja kirjoita arviointi
 • uutisseurantaa
 • päiväykset, viikonpäivät, kuukaudet luontevasti tekstien sekaan
 • työelämän sanastoa eri ammattialoilla

Työskentelyesimerkkejä

sivuista:

 • tee erillisiä sivuja eri aihealueista, joihin keräät kuvia/piirroksia aiheesta. Kirjoita kuvien alle kuvatekstit.
 • piirrä käsitekartta aiheesta, kerää keskusaiheen ympärille mahdollisimman laaja sanasto
 • kirjoita “tekstareita” kavereille eri paikoista (matkailusanastoa) ja asioista (tunnesanastoa, kysymyksiä)
 • kirjoita erilaisia lyhyitä kirjoituksia: joululahjalista, pakkauslista, kauppalista, kysymyksiä lääkärille, kiitollisuuslista, yleinen valituslista (mikä mättää missäkin?), mielipidekirjoitus, palaute jne.

ääni-/kuvatiedostoista:

 • lähetä Lauralle WhatsAppiin  ääniviestiejä eri aiheista: kerro missä olet, mitä on tapahtunut, mihin sattuu, mistä olet iloinen / vihainen, miksi olet myöhässä tms.
 • esittele kuvaamalla huonettasi/ kotiasi/ Karjaata/ jääkapin sisältöä / ympäristöäsi ja kerro samalla esim. mitä siellä on ja mitä sinne haluaisit