Pelisäännöt

Jotta kouluarki sujuisi sopuisasti, oppilaskunta on laatinut kouluun viihtyvyyssäännöt: 

 1. Käyttäydyn asiallisesti
 2. Otan muut huomioon
 3. Kunnioitan ja arvostan muita (en kiusaa)
 4. Annan muille työrauhan
 5. Pidän paikat siistinä
 6. Noudatan koulun aikatauluja
 7. Olen kohtelias
 8. Kunnioitan yhteistä- sekä muiden oppilaiden omaisuutta
 9. Kerron epäasiallisesta käyttäytymisestä aikuiselle
 10. En käytä päihteitä
 11. Käytän asiallista kieltä

Opettajat lisäsivät vielä omat sääntönsä: 

 1. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä, klo 9-15, jolloin oppilaan odotetaan noudattavan hyvän käytöksen ja vastuullisen opiskelun pelisääntöjä.
 2. Oppilas saapuu oppitunneille ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan.
 3. Muistamme, että kaikilla on oikeus työrauhaan oppitunneilla.
 4. Koulualueelta (koulun tontti) saa kouluaikana poistua vain opettajan tai rehtorin antamalla luvalla kouluasioissa
 5. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen puututaan aina.
 6. Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja.
 7. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai varomattomuuttaan aiheuttamansa vahingon.
 8. Huoltaja ilmoittaa sairastapauksista tai antaa muun selvityksen oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle.
 9. Koulussa noudatetaan päihde- ja tupakkalainsäädäntöä sekä järjestyslakia. Päihteidenkäyttöön puututaan aina.

Ja tässä vielä perusasiat lakitekstin muodossa:

Perusopetuslain 628/1998 mukaan

 • oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaiseen opetukseen (§26)
 • oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (§26 ja §45)
 • oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapaata (§35)
 • opetuksen järjestäjän on ilmoitettava oppilaan poissaolot huoltajalle (§26)
 • opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (§29)
 • opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta (§30)
 • oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (§35, §36, §36a-c)