Kymppiluokka (lisäopetus)

Raaseporin lisäopetus järjestetään Jopo-luokan yhteydessä Karjaan keskustassa osoitteessa on Nils Grabbenkatu 5, 3. kerros. Ryhmän koko on max. 10 oppilasta. Lukuvuonna 2017-18 kymppiläisiä ryhmässä on 5. Opettajana toimii Laura Meretniemi-Peltola.

Kympille hakeudutaan yleisimmin nostamaan arvosanoja. Opiskeluun herääminen on ehkä tapahtunut liian myöhään tai sitä ei ole tapahtunut vielä ollenkaan. Tästä syystä yhtenä tärkeänä tavoitteena kympillä on tukea opiskelijan henkistä kasvua ja kehitystä sekä herätellä motivaatiota. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan vahvuutensa ja käyttää niitä mahdollisimman tehokkaasti sekä työssä että opiskelussa.  Vahvuuksien kautta voi löytyä uusia tulevaisuudensuunnitelmia ja -haaveita, jotka taas suurella todennäköisydellä herättävät motivaation opiskelua kohtaan. Positiivinen pyörre on valmis. Tavoite on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet suoriutua niistä kunnialla.

Kymppiluokalla ei ole omaa opetusuunnitelmaa vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma perusopetuksen yhteisistä ja valinnaisista aineista. Pakollisia aineita ovat äidinkieli, matematiikka, englanti ja ruotsi. Muut oppiaineet valikoituvat suunnitelmaan arvosanojen nostamistavoitteiden mukaan. Oppimissuunnitelma tarkastetaan jokaisen jakson (viisi jaksoa/lukuvuosi) jälkeen.

Opintoihin voidaan sisällyttää ns. täsmäopintoja, mikäli opiskelijan jatko-opiskelutavoite on jo tiedossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. lähihoitajaksi suuntava opiskelija voi laskea lääkelaskuja, raksalle suuntavan kanssa keskitytään geometriaan ja pinta-ala/tilavuuslaskuihin. Lukioon suuntaavien opiskelijoiden kanssa tutustutaan lukion oppisisältöihin ja valmentaudutaan lukiotyöskentelyyn.

Opiskeluun sisältyy koulutuskokeiluja mihin tahansa oppilaitokseen. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva opiskelupaikka seuraavaksi syksyksi.

Työeämän taitoja voi harjoitella työssäoppimispaikoissa. Jopo-luokan tavoin työpaikoilla tehdään tehtäviä ja niiden arviointi sisällytetään oppiaineiden arviointeihin.

Opiskelu luokassa koostuu omaan oppimissuunnitelmaan kirjattujen oppiaineiden kursseja suorittaen. Kurssien tehtävät on jaettu kolmeen tasoon. Hyväksyttyyn kurssiin vaaditaan vähintään perustason tehtävien suorittaminen tavalla tai toisella dokumentoituna. Kursseja voi suorittaa joko yksitellen tai pakettina. Pääasia on, että suoritettavan oppiaineen kaikkien kurssien oppisisällöt tulee käytyä läpi.

Perustason (arvosana 5-6) tehtävät ovat yksinkertaisia ja selkeitä.

Keskitason (arvosana 7-8) tehtävissä vaaditaan jo laajempaa perehtymistä asiaan ja vastauksissa kiinnitetään enemmän huomiota sekä kieliasuun että omaan pohdintaan. Matematiikassa keskitasolla suoritetaan koe, joka antaa mahdollisuuden nousta myös mestaritasolle.

Mestaritason (arvosana 9-10) tehtävät tarjoavat oppilaille lisähaastetta ja vastauksissa tulee näkyä vahvasti oppilaan oma pohdinta perusteluineen.

Opettaja ohjaa oppilaiden työskentelyä, auttaa tarvittaessa ja tukeeoppimisprosessia.

Oppilas arvioi jatkuvasti omaa osaamistaan ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

 

ESIMERKKI KURSSIRAPORTISTA

KURSSIRAPORTTI – äidinkieli / kirjallisuushistoria

KESKEISET SISÄLLÖT

 • suullinen kansanperinne
 • Kalevala
 • Agricola, Aleksis Kivi
 • kirjallisuuden aikakaudet: romantiikka, realismi, modernismi

KURSSIN TAVOITTEET

 • Oppilas ymmärtää mitä suullinen kansanperinne tarkoittaa.
 • Oppilas tietää Kalevalan syntyhistorian ja tuntee juonen pääpiirteittäin.
 • Oppilas ymmärtää Agricolan merkityksen kielemme kehityksessä.
 • Oppilas osaa kertoa romantiikan, realismin ja modernismin aikakausien piirteitä, tunnistaa niitä eri teksteistä ja tietää aikakausien kirjailijoita.

TEHTÄVÄT  (väritä kuinka monta olet tehnyt)

perustaso (5-6)

tehtävät 1-5

 • muista, ymmärrä
keskitaso (7-8)

tehtävät 6-10

 • sovella, analysoi
mestaritaso (9-10)

tehtävät 11-15

 • luo, arvioi
 1. Mitä tarkoitetaan suullisella kansanperinteellä?
 2. Mikä on Kalevala?
 3. Kuka oli Agricola?
 4. Kuka oli Aleksis Kivi?
 5. Kerro pääpiirteet romantiikan, realismin ja modernismin aikakaudesta.

6. Kirjoita pieni tiivistelmä aiheesta “Suullinen kansanperinne Suomessa”. Kuka, missä, miten, milloin?

7. Tee juonitiivistelmä (200 sanaa) Kalevalasta.

8. Kirjoita lyhyesti Agricolan ja Kiven elämäntarinat (synty, lapsuus, opiskeluaika, päätyöt).

9. Tee käsitekartta kirjallisuuden aikakausista.

10.Vertaa nykyistä ja Agricolan aikaista kieltä toisiinsa. Mitä eroja / yhteneväisyyksiä huomaat?

 1. Kirjoita oma esimerkki suullisesta kansanperinteestä (kalevalamittainen runo, loitsu, urbaanilegenda, sananlasku tms.).
 2. Valitse joku Kalevalan henkilö ja kirjoita hänestä henkilökuvaus minä-muodossa.
 3. Kuvaile nykyistä elämääsi romantiikan aikakauteen sopivalla tyylillä.
 4. Mitä tarkoittaa symbolismi? Kirjoita edellisen tehtävän teksti käyttäen mahdollisimman paljon symboleja.
 5. Tutustu johonkin modernin taiteen teokseen (runo, maalaus, musiikkikappale) ja kirjoita siitä arvostelu.

PROJEKTITYÖ – syventävä osio

aihe: ___kirjailija- tai aikakausiesittely ___

toteutustapa: suullinen/ kirjallinen / ipad/ muu, mikä_________

deadline: _________

työ palautettu: _________

ARVIOINTI – Kurssin arviointiin vaikuttavia asioita on:

 1. läsnäolo ja yrittämisen taso
 2. tekemisen näyttö – tehtävien vastaukset, oppimispäiväkirja, äänitteet tai muut taltioinnit
 3. itsearviointi
 4. arviointikeskustelu