C- kori

C- korin kurssit valitaan yhdeksi vuodeksi. 

 1. KYK KUORO – MU, AI, UE/ET, KIELET

Äänenkäytön perusteiden harjoittelua, monipuolista kuoromusiikkia eri kulttuureista, esiintymistaidon perusteet, nuotinlukutaidon alkeet.

Tavoitteet

Oppilas osaa seurata omaa stemmaansa sekä sävellyksen rakennetta nuotista. Oppilas uskaltaa kokeilla erilaisia äänenkäyttötapoja tyylinmukaisesti. Oppilas muistaa eri ääniryhmien nimet ja tietää, mihin ryhmään itse kuuluu. Oppilas pystyy yhdessä ääniryhmänsä kanssa olemaan osa kokonaisuutta. Äänentoistolaitteiden käytön perusteet. Kurssin päätteeksi on konsertti, jonka järjestämiseen kuorolaiset osallistuvat aktiivisesti.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 1. STAGE – MU, UE/ET, KIELET

Sisältö

Lavashown osa-alueet, bändisoittimien syventävää opiskelua, musiikkia eri kulttuureista, miksaus ja valot.

Arviointi: hyväksytty /hylätty

 1. LUOVA ILMAISU – AI, TT, UE/ET, YH, BI, KU

Sisältöä päivitetään.

 1. DESIGN – KS, KU,AI, TAL.TA

Oletko juuri sinä seuraava tulevaisuuden suunnittelija, visualisti, yrittäjä?

Sisältö
Kurssilla etsitään  avoimesti ja rohkeasti luovia mahdollisuuksia designin, sisustussuunnittelun, graafisen suunnittelun, muodin ja tuotesuunnittelun maailmoista. Ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan jokin oma tuote. Kulttuuri, taide ja yrittäjyys kohtaavat toisensa.

Tavoitteet
Kurssilla tutustutaan suunnittelun monipuoliseen maailmaan. Rohkaistaan vuoropuheluun, keskusteluun ja luovaan ideointiin.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 1. TURISTIN SELVIYTYMISPAKETTI – KIELET, UE/ET, AI, MT

Tutustutaan turistin näkökulmasta eri maiden kieleen ja kulttuuriin oppilaiden mielenkiinnon mukaan, esim. Espanja, Italia ja Venäjä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon  tieto- ja viestintätekniikkaa sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Tavoitteet

 • Selvitä arkipäivän tilanteissa vieraassa maassa
 • Oppia kielen keskeisimmät ilmaukset ja fraasit
 • Ymmärtää käyttäytymisen eroja eri kulttuureissa

Sisältö

 • Tervehdykset, kohteliaisuusfraasit
 • Viestintätilanteet, mm. lipun ostaminen, ruoan tilaaminen ja tien neuvominen
 • Kohdemaiden kulttuuriin tutustuminen

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.
 1. SCIENCE – BI, FY, KE

Tavoitteet

Biologian, fysiikan ja kemian integroitu valinnaisaine. Tunneilla tutustutaan erilaisiin luonnontieteellisiin ilmiöihin ja niiden tutkimusmenetelmiin – kokeellisiin ja kirjallisiin – ja opitaan tutkimusten itsenäistä suorittamista ja tutkimustulosten esittämistä eri tavoin.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään luonnontieteen eri alojen sidonnaisuus toisiinsa, tarkastelemaan ympäristöä monitieteellisesti ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä ympäristön säilymistä elinkelpoisena koko eliökunnan kannalta.

Sisältö

Kurssi sopii luonnontieteistä kiinnostuneille. Kurssin sisällössä pyritään ottamaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Sisällöistä sovitaan yhdessä ryhmän kanssa kurssin alussa. Kurssin tiimoilta myös opintoretket ovat mahdollisia.

Joitakin esimerkkejä kurssilla tehtävistä töistä:

–   erilaiset biologiset kasvatuskokeet

–   veriryhmien määritystä,   mikrobiologiaa

–   ilmasto- ja vesitutkimusta,   laborointeja

–   veden kemiaa ja biologiaa

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävään suoritukseen kuuluu yhteisten töiden suorittaminen. Lisäksi joistakin töistä tehdään pieniä kirjallisia raportteja. Halutessaan voi tehdä myös portfolion.

 1. MAAILMA KOULUSSA – YH, MT, AI, UE/ET, KIELET

Oppisisällöt / tavoitteet

Opiskellaan eri kulttuureita ja niiden kohtaamista. Tarkastellaan kulttuurien kohtaamisen ongelmia ja konflikteja. Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuuskasvatusta. Kulttuurintutkimuksen ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen kautta pyritään ymmärtää monikulttuurisuutta ja globaalisuutta.

Arviointiperusteet ja arvostelu: Hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saamiseksi oppilaalla pitää olla näyttöjä sellainen määrä ja sellainen monipuolisuus, että niiden perusteella voidaan katsoa oppilaan suorittaneen kurssin sisällöt / tavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tuntiaktiivisuutta sekä kirjallisten töiden tekemistä, jatkuvan näytön perusteella.

Opetusmenetelmät: Ajankohtaisten tapahtumien tarkastelu, uutisseuranta ja tietopaketit. Järjestöjen ja asiantuntijoiden vierailuluennot. Draama ja pelillistäminen, tutkielmien / esitelmien teko. Verkostoitunut opiskelu esim. yleisissä some-verkoissa. Alan järjestöjen materiaalit ja toiminta: EU, ulkoministeriö, YK-liitto, Kepa, globaalikasvatus.fi jne.), Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen oppikirja, projekti (osavuosi tai koko vuosi), mielipidekyselyt (myös muissa oppiaineissa), sähköisten aineistojen tuottaminen, esim. nettilehti / blogi.

 1. MOPON HUOLTOKURSSI – KS, FY, MA, YH

Tavoite

Kurssilla tutustututaan erilaisten polttomoottorien toimintaan.Tavoitteena on oppia ymmärtämään mopon toimintaa ja oppia huoltamaan mopoa itse. Tunneilla käydään läpi myös liikennesääntöjä.

Sisältö

-mopon rakenne ja toiminta

-huolto ja korjaus -vianetsintä

-liikennesääntöjen kertaaminen

-erilaisten polttomoottorien toiminta

Kurssilla on mahdollista huoltaa omia mopoja.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävään suoritukseen kuuluu harjoitustöiden suorittaminen ja teoria-aineksen hallinta.

 1. OPI AJATTELEMAAN! – UE/ET, AI, YH,

Oppisisällöt / tavoitteet

Mikä on totta, reilua, hyvää, pahaa tai kaunista? Miksi joku toinen on eri mieltä samasta asiasta? Miten perustelen olevani oikeassa? Kuka oikeastaan on oikeassa, vai onko kukaan? Ei varsinaista oppikirjaa tässä valinnaisaineessa vaan opettajan antama materiaali ja oppilaiden tuottamat sisällöt. Keskeistä kurssissa on ajattelu ja ajatusten esittäminen, arvioiminen, tarkastelu, viestintä ja kormmunikaatio, siis argumentaatio ja reflektio. Opiskellaan ja harjoitellaan filosofisia taitoja: filosofioita, retoriikkaa, reflektointia, argumentaatiota, neuvottelutaitoja. Pohditaan, perustellaan, kuunnellaan, keskustellaan, pyritään ajattelevaan luovuuteen, jopa mielikuvituksellisuuden hyväksikäyttöön.

Opetusmenetelmät

Keskustelut, väittelyt, esitykset, esitelmät, draama, pelillistäminen, mielipidekyselyt muiden oppiaineiden kanssa, sähköisten medioiden käyttö, esim. nettilehti tai blogi.

Arviointiperusteet ja arvostelu: Hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saamiseksi oppilaalla pitää olla näyttöjä sellainen määrä ja sellainen monipuolisuus, että niiden perusteella voidaan katsoa oppilaan suorittaneen kurssin sisällöt / tavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tuntiaktiivisuutta sekä kirjallisten töiden tekemistä, jatkuvan näytön perusteella.

 1. HYVÄ ELÄMÄ – AI, TT, YH, UE/ET, MA

Kurssin oppisisältö perustuu suurimmaksi osaksi laaja-alaisiin hyvinvointi- ja elämäntaitoihin.

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, että hyvinvointitaidot ovat opittavia ja  harjoiteltavia taitoja, joiden avulla ihminen voi aktiivisesti vaikuttaa olotilaansa.

Oppilas oppii arvostamaan itseään juuri sellaisena kuin on,  löytää omat vahvuutensa ja saa ne aktiiviseen käyttöön.

Oppilas ymmärtää, minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan ja miten niitä voi kehittää.

Oppilas vahvistaa arkipäivän matematiikkataitojaan.

Sisällöt

 • tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • myötätunto- ja onnellisuustaidot
 • tulevaisuuden työelämätaidot
 • vastuu itsestä ja muista
 • arjen matematiikkaa

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.