B- kori

B1 SAKSA, HUOM! Kahden vuoden kurssi.

Saksa on valinnaisaine oppilaille, jotka haluavat laajentaa kielitaitoaan. Opinnoissa painotetaan suullista kommunikaatiota tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Opinnot mahdollistavat myös saksan kielen jatko-opinnot toisella asteella.

Oppilaat tutustuvat saksan kieleen, kulttuuriin sekä saksankielisiin alueisiin. Teemoja ovat mm. minä itse, perhe, ystävät, koulu, vapaa-aika ja elinympäristö saksankielisissä maissa. 

B2 RANSKA, HUOM! Kahden vuoden kurssi.

Ranska B2-kielenä on valinnaisaine 8. ja 9. luokalla. Opinnoissa painotetaan suullista kommunikaatiota arkipäiväisissä tilanteissa, kuten ravintolassa ja kaupassa asiointia sekä itsestä ja harrastuksista kertomista. Opinnot mahdollistavat myös ranskan kielen jatko-opinnot toisella asteella.

Opinnoissa käytetään monipuolisia työtapoja, mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä draamaa. Mediat ja digitaaliset välineet toimivat opetuksen tukena. Arviointi pohjautuu kielitaidon eri osa-alueisiin, kuitenkin niin, että viestinnällisyyttä painotetaan eniten.

Seuraavat kurssit valitaan yhdeksi vuodeksi: 

B3 IT

TVT eli tieto- ja viestintätekniikassa tarkoituksena on oppia käyttämään tietotekniikka luontevasti ja monipuolisesti. Tietotekniikan opetus tapahtuu pääasiassa iPadeilla. 

Sisällöt

  • tekstinkäsittely, diaesitykset, kuvankäsittely
  • taulukkolaskenta
  • tietokoneen toiminta, internet ja ohjelmointi
  • elokuvan ja animaation tekemistä

Lisäksi käsittelemme mm. tekijänoikeuksia, tietoturvallisuutta, ergonomiaa ja ajankohtaisia aiheita päivän medioissa

B4 TALOUSTAITO JA YRITTÄJYYS

Tutustumme pankkeihin, kansainväliseen yritykseen, kiinteistönvälitykseen ja muihin kiinnostaviin talouselämän ilmiöihin oppilaiden toivomusten perusteella.

Yrittäjyydessä tutustutaan erilaisiin yrittäjiin ja yrityksiin vierailujen, esitelmien ja ryhmätöiden avulla. Tarkoituksena ei ole tehdä oppilaista yrittäjiä, vaan opettaa heille omia vahvuuksiaan ja osoittaa erilaisia ammatteja ja yritysmuotoja.

Tutustutaan ja analysoidaan markkinointia ja mainonnan keinoja. Oppilas huomaa, että on olemassa monenlaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Ulkomaankaupan muodostuminen, laskeminen, taseet tulevat tutuiksi oppilaille. Talouselämän jatkuva seuraaminen eri medioissa ja hallinnonaloilla on keskeinen osa kurssia. 

B5 KUVATAIDE

Kuvataidetta kaksi tuntia enemmän viikossa vuoden ajan muiden taiteesta kiinnostuneiden kanssa! Valinnainen kuvataide kehittää ja syventää omaa kuvailmaisua ja auttaa ymmärtämään itsensä lisäksi ympäröivää todellisuutta.

Valinnaiskuviksessa syvennytään monipuolisesti vaihtelevin tekniikoin kuvantekemisen saloihin. B-valinnaiskuvataiteen yhdeksännelle luokalle valinneet saavat myös osallistua kuvataiteen kevätnäyttelyyn.

B6 BÄNDIPAJA I

Koko vuosi bändeilyä 2 tuntia viikossa samanhenkisten kavereiden kanssa! Tällä kurssilla kehityt huikeasti soittajana ja/tai laulajana. Opit tuntemaan erilaisia biisejä ja mikä parasta: myös soittamaan niitä!

B7 KOTITALOUS (esittely A-korissa)

B8  TEKSTIILITYÖ

Tekstiilityössä kehitetään suunnittelutaitoa ja opetetaan perustaitoja suunnitelmien toteuttamiseksi. Työskentelyyn lisätään suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, omatoimisuutta sekä ymmärrystä itsestä osana ympäröivää yhteiskuntaa. Harjaannutetaan käsityötaitoja eri materiaalien ja tekniikoiden avulla. Aikaisemmin opittuja taitoja laajennetaan ja uusia tekniikoita opetellaan. Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa korostetaan tuotteen toimivuutta, esteettisyyttä sekä ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kantamaan vastuuta kuluttamisesta ja ympäristöstä. Työskentelyyn pyritään luomaan puitteet jossa oppilas kokee käsityön tekemisen mielekkääksi ja innostavaksi.

B9 TEKNINEN TYÖ

Oppilas tutustuu oppimistehtävien avulla käsityön peruskäsitteisiin, perehtyy ja harjoittelee materiaaleille ominaisia aineliitos- ja työstötekniikoita: metallien ja muovien leikkaamista, lastuamista ja muovaamista sekä liittämistä mekaanisesti ja lämmön avulla tapahtuvalla menetelmällä, puun työstämistä soveltuvin työvälinein, konein ja laittein, tietokoneavusteista valmistamista (3D tulostus) sekä tutustuu eri materiaaleille sopivien pintakäsittelyaineiden käyttöön.

Oppilas lisää tietämystään sähköopin perusteista ja elektroniikan peruskomponenteista. Oppilas pyrkii tarkoitukseen soveltuvalla ohjelmointikielellä laatimaan käytännön sovellukseen.

Työvälineet valitaan käytettävälle materiaalille ja oppilaan ikäkaudelle sopiviksi työturvallisuusmääräykset huomioiden.