Arviointi

 JATKUVAN PALAUTTEEN AVULLA OPPILAS PYSYY KÄRRYILLÄ

 • mitä hänen on tarkoitus oppia ja mitä hän on jo oppinut
 • miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoritustaan

 

ITSEARVIOINTI 

 • auttaa oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan, erityisesti sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä (yrittämisen aste, uni, ravinto jne.)

 

TEHTÄVIEN ARVIOINTI (sekä oppilas että opettaja arvioivat)

Kiitettävä 9-10

 • huolehtii itsenäisesti jakson tehtävistä ja aikatauluista
 • tehtävät on tehty annetun ohjeen mukaan, ajatuksella ja huolellisesti
 • vastauksissa on runsaasti omaa pohdintaa eri näkökulmia huomioiden
 • tehtävien kieliasu on pääosin moitteeton.

Hyvä 8

 • vastauksista näkee, että tehtävät on luettu ja ymmärretty
 • vastauksissa on omaa pohdintaa 
 • vastausten kieliasu on asiallinen ja selkeä

Tyydyttävä 7

 • vastauksissa ei ole suuria puutteita (jokainen tehtäväkohta tehtynä, vastaukset kirjoitettu kokonaisin virkkein)
 • arvosanaan 7 voidaan päätyä myös, jos oppilas on tehnyt lisäksi ylimääräisiä tehtäviä, mutta ne ovat kieliasultaan melko niukkoja  

Välttävä 6

 • vastaukset ovat niukkoja, suoraan kopioituja tietolähteestä
 • ei omaa pohdintaa

Heikko 5

 • läsnäolo tunneilla
 • yritetty on mutta tehdyt tehtävät eivät täysin täytä tehtävänantoja

 

TUNTITYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN (sekä oppilas että opettaja arvioivat)

 

Kiitettävä 9-10
 • yleinen asenteeni on innostunut
 • teen työni keskittyneesti
 • osallistun aktiivisesti keskusteluun
 • teen pari- ja ryhmätöissä osuuteni  
 • teen mielelläni lisätehtäviä ja jopa pyydän niitä
 • valmistaudun huolellisesti  tehtävän, esim. kirjoitelmien kirjoittamiseen
Hyvä 8
 • teen työni usein tarkasti
 • osallistun usein keskusteluun
 • teen asiallisesti ylimääräisiäkin tehtäviä
 • en purnaa vaikeista, haastavista tai tylsistä tehtävistä, vaan teen tehtäväni mukisematta
 • kysyn, jos en osaa
 • keskityn yleensä olennaiseen
 • yleinen asenteeni asiallinen
Tyydyttävä 7
 • teen pakolliset tehtävät, en innostu lisätehtävistä
 • teen tehtäväni nopeasti mutta en juurikaan muokkaa tuotostani vaikka opettaja pyytäisi
 • keskittyminen saattaa välillä horjua, mutta saan työni tehtyä
 • kuuntelen opetuskeskusteluja mutta osallistun itse niihin harvoin
 • yleinen asenteeni on asiallinen mutta kaipaan ripauksen pitkäjänteisyyttä ja tsemppiä
Välttävä 6
 • minua on toistuvasti ohjattava jatkamaan työskentelyäni
 • aiheutan usein työrauhaongelmia
 • tehtävät jäävät monesti keskeneräisiksi tai kokonaan tekemättä
Heikko 5
 • tehtävät jäävät tekemättä
 • en saa oikein mitään aikaiseksi ja häiritsen muidenkin työrauhaa

 

ARVIOINTIKESKUSTELU

Osaamisen tason määrittelyssä käytämme apuna Bloomin taksonomiaa, jossa osaaminen jaetaan seuraavanlaisesti kuuteen tasoon. Keskustelu myötäilee ajattelun tasoja:

1. MUISTA – Näytä, että tiedät. 

 • oppija muistaa, palauttaa mieleen, toistaa opittua, luetteloi, kuvailee, tunnistaa, nimeää

Vastaa kysymyksiin: Mikä on..? Missä on…? Miten tapahtui…? Milloin…? Miksi…? Kuka…?

2. YMMÄRRÄ – Näytä, että ymmärrät.

 • oppija ymmärtää tiedon merkityksen ja osaa tulkita ja kertoa sen omin sanoin (antaa esimerkkejä, päättelee, vertailee, selittää)

Vastaa kysymyksiin: Miten esittäisit tämän lyhyesti? Mikä oli pääidea? Miten vertaisilit..?Kerro omin sanoin… Esittele aiheeseen kuuluvat faktat ja mielipiteet. Kerro esimerkki… Valitse sopivin määritelmä…

3. SOVELLA – Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.

 • oppija käyttää oppimaansa tietoa toisessa kontekstissa

Vastaa kysymyksiin: Miten voisit esittää asian toisin? Miten eri tavoin päästään samaan lopputulokseen? Mitkä ovat asian hyvät/huonot puolet? Miten voisit käyttää oppimaasi arjessa?

4. ANALYSOI – Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.

 • oppija purkaa opitun informaation osiin ymmärtääkseen parhaiten annetun tiedon

Vastaa kysymyksiin: Mikä on loppupäätelmä..? Erottele kahden välillä…? Mitkä seikat mahdollistavat..? Mikä on asian kannalta olennaisin/epäolennaisin tieto?

5. LUO – Näytä, että pystyt  luomaan ajatuksia tai kokonaisuuksia.

 • oppija luo uusia ideoita ja tietoa oppimansa perusteella

Vastaa kysymyksiin: Suunnittele/kehitä uusi.. Luo puolesta ja vastaan argumenttien pohjalta kompromissi (kaikkia osapuolia tyydyttävä ehdotelma).

6. ARVIOI – Näytä, että pystyt  arvioimaan ideoita, tietoa ja ratkaisuja.

 • oppija osaa tehdä päätöksen kriittisesti tarkastelemalla ja rehellisesti arvioiden
 • hän selvittää, harkitsee ja vertailee asian eri puolia

Vastaa kysymyksiin:  Miten arvioisit..? Mikä on tärkeämpää..? Oletko samaa mieltä..perustele? Mitä tietoa käyttäisit arvioinnin pohjana?

TYÖSSÄOPPIMISJAKSON ARVIOINTI

Jokaisen työssäoppimisjakson lopuksi järjestetään palautekeskustelu, jossa työpaikkaohjaaja arvioi oppilasta työntekijänä ja antaa palautetta oikean työelämän edustajana. Oppilasta rohkaistaan mahdollisimman rehelliseen itsearviointiin, jossa kehityskohteiden huomioiminen on positiivinen asia. Lopullinen arvosana muovautuu työpaikkaohjaajan ja oppilaan itsearvioinnin pohjalta. Ajatuksena on, että oppilaat, jotka ovat kovia tekemään töitä, saavat todistuksessa näkyvää arvostusta hyvästä työstään.

Tämän lisäksi arvioidaan oppilaan työssäoppimistehtävät, joiden arvioinnit vaikuttavat eri oppiaineiden kokonaisarviointiin.